Deprecated: Function create_function() is deprecated in /www/wwwroot/blog.yazawaniko.com/usr/plugins/AntiSpam/Plugin.php on line 75
Niconeiko の Friends Archive - Kiritake Kumi ‘s Blog
MENU

Niconeiko の Friends Archive

June 18, 2018 • Nico的日常生活,站务阅读设置

2020.05.17 更新: 此项目已经暂停使用

当您看到此页面时,Niconeiko の Friends Archive(同学录) 已正式上线。


来自Niconeiko的简介:

         Niconeiko同学录 是一款以不简洁、不高效为目的的自不适应同学录,内有同学录、相册、留言板三大破功能, 当您真正使用之时,方能见证其功能垃圾。极其不完备的加密技术确保用户资料可随便被窃取。(当我没说!··)Niconiconi···


好吧好吧,不闹了,放上地址:https://data.mxpkx.com/        班级密码:class


使用 注册协议:


在注册之前,请您阅读以下注意事项:

1.非本班人也可以注册啦,只要是我的朋友

2.您需要获得班级密码,才能够注册本站账户,请联系Niconeiko获取。(密码:class)

3.请您尊重他人,请勿发表过激言论、上传淫秽信息、辱骂他人

4.按照欧盟GDPR规定,故作以下通知:

注:通知内容与Niconeiko Blog共用  https://blog.mxpkx.com/index.php/eugdpr.html

English:

Everyone Niconeiko Blog Visitors/Messages Hello! We need to inform you in accordance with the requirements of the EU General Data Protection Regulations (GDPR).

Niconeiko Blog only stores the most basic information to provide you with services.

Stored information (registered users) includes your username, irreversible hashed password, user avatar, and your email address, as well as your UA, OS, device, network environment, geographic location, etc.

The stored information (message) includes your name, avatar, and the email address you provided (optional), as well as your UA, OS, device, network environment, geographic location, etc.

Information stored (visitors) Your UA, OS, device, network environment, geographic location and other information.
The following is an additional notice about registered users:

We save your e-mail address so that you can request a reset when you forget your password, or send a policy notice required by law in your rare jurisdiction. We will not provide this information to third parties unless requested by the legal authority of the jurisdiction or with your exact permission.

If you need to delete our stored e-mail address or avatar, you can do it in the Nickoneiko Blog user settings. If you need to delete other information, please send an email to chinapkx@gmail.com to close the account. We may need additional information to determine your ownership of the account.

Chinese:

各位 Niconeiko Blog 访问者 / 留言者 您好!我们需要按照欧盟一般资料保护规范(GDPR)的要求告知您一些信息。

Niconeiko Blog 只储存最基本的信息来向您提供服务。

  1. 储存的信息(注册用户)包括您的用户名,不可逆散列的密码,用户头像,以及您提供的邮件地址,以及您的 UA,OS, 设备,网络环境,地理位置等信息。

  2. 储存的信息(留言者)包括您的名称,头像,以及您提供的邮件地址(可选),以及您的 UA,OS, 设备,网络环境,地理位置等信息。

  3. 储存的信息(访问者)您的 UA,OS, 设备,网络环境,地理位置等信息。

以下是关于注册用户的附加通知:

我们储存您的邮件地址以便您在忘记密码时申请重设,或发送罕见的所属司法管辖区法律要求的政策通知。除非受司法管辖区法律机关的要求,或得到您确切的许可,我们不会向第三方提供此信息。

如果您需要删除我们储存的邮件地址或头像,您可以在 Niconeiko Blog 用户设置里进行操作。如果您需要删除其他信息,请发送邮件到 chinapkx@gmail.com 申请账号关闭。我们可能需要额外的信息来确定您对账号的所属权。

NL:

Iedereen Niconeiko Blog Bezoekers / berichten Hallo! We moeten u informeren in overeenstemming met de vereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Niconeiko Blog slaat alleen de meest elementaire informatie op om u van diensten te voorzien.

Opgeslagen informatie (geregistreerde gebruikers) omvat uw gebruikersnaam, onomkeerbaar hash-wachtwoord, gebruikersavatar en uw e-mailadres, evenals uw UA, besturingssysteem, apparaat, netwerkomgeving, geografische locatie, etc.

De opgeslagen informatie (bericht) bevat uw naam, avatar en het e-mailadres dat u hebt opgegeven (optioneel), evenals uw UA, besturingssysteem, apparaat, netwerkomgeving, geografische locatie, enz.

Opgeslagen informatie (bezoekers) Uw UA, besturingssysteem, apparaat, netwerkomgeving, geografische locatie en andere informatie.
Het volgende is een aanvullende kennisgeving over geregistreerde gebruikers:

We slaan uw e-mailadres op zodat u een reset kunt aanvragen wanneer u uw wachtwoord vergeet of een wettelijk verplichte kennisgeving van beleid in uw zeldzame rechtsgebied verzendt. We zullen deze informatie niet aan derden verstrekken, tenzij daarom wordt verzocht door de wettelijke autoriteit van het rechtsgebied of met uw exacte toestemming.

Als u ons opgeslagen e-mailadres of onze avatar wilt verwijderen, kunt u dit doen in de gebruikersinstellingen van Nickoneiko Blog. Als u andere informatie wilt verwijderen, stuur dan een e-mail naar chinapkx@gmail.com om het account te sluiten. We hebben mogelijk aanvullende informatie nodig om te bepalen dat u de eigenaar bent van het account.


注册成功后,您将可以进入同学录系统。请您在个人主页完善您的资料以及密保信息。

您可以在【同学录】查看其他同学的资料以及对他留言,在【相册】查看其他同学上传的照片以及分享你的照片,在【留言板】可以进行留言。


感谢您的使用,2018.6.17 Niconeiko NCC


Niconeiko の Friends Archive基于绚丽彩虹同学录开发,在此鸣谢绚丽彩虹团队!


Last Modified: May 17, 2020
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

已有 1 条评论
  1. Laura Vogler Laura Vogler

    aaa大家一起完美起来aaa